Privacybeleid

Privacybeleid versie 24 oktober 2019

Lifeline Leiderschap

Indien u gebruik maakt van de diensten van Lifeline Leiderschap verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website van Lifeline Leiderschap, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Lifeline Leiderschap uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een coachtraject. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Lifeline Leiderschap of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Marije Schaafsma – Tilstra

Onderneming: Lifeline Leiderschap 

Bezoekadres: Ommerweg 20, 7921 TD Zuidwolde (Drenthe) 

E-mail: info@lifelineleiderschap.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 11 22 40 73

KvK-nummer: 68691343

Lifeline Leiderschap is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Lifeline Leiderschap is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Lifeline Leiderschap is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Lifeline Leiderschap, waaronder de website www.lifelineleiderschap.nl. 

Lifeline Leiderschap verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het onderhouden van contact, de administratie van klanten, een goede uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Door Lifeline Leiderschap worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van uw werkgever; 
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres; 
  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: naam opdrachtgever, contactpersoon en mogelijke (coach)overeenkomst / offerte met opdrachtgever; 
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

Aantekeningen van o.a. gesprekken, communicatie met derden, uitgevoerde opdrachten, coach / reflectieverslagen, coachovereenkomsten en evaluatieformulieren worden eveneens in een (digitaal) dossier opgeslagen. Telefoonnummers staan tussen alle andere contacten in mijn telefoon, zodat onze zakelijke relatie nergens herleidbaar is.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Lifeline Leiderschap altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. 

Lifeline Leiderschap gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. De website van Lifeline Leiderschap maakt gebruik van een SSL beveiligde verbinding. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Lifeline Leiderschap altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst, ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling; 

  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst; 

  • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht; 

  • In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte. 
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt:

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Lifeline Leiderschap gebruik maken van een aantal externe partijen, zoals IT-leveranciers en andere coaches, die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Lifeline Leiderschap, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Lifeline Leiderschap zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@lifelineleiderschap.nl.

Uw rechten

U heeft het recht om Lifeline Leiderschap een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Inzien, wijzigen en verwijderen en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@lifelineleiderschap.nl.

Ook kunt u Lifeline Leiderschap verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk is gebleken uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan door Lifeline Leiderschap worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 oktober 2019.