Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lifeline Leiderschap

1. Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Lifeline Leiderschap.

1.2. Lifeline Leiderschap: Marije Schaafsma-Tilstra, handelend onder de naam ‘Lifeline Leiderschap’, KVK-nummer 68691343.

1.3. Partijen: Opdrachtgever en Lifeline Leiderschap.

1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door Lifeline Leiderschap aangeboden diensten.

1.5 Trainingslocatie: Het erf van Lifeline Leiderschap of een gehuurde locatie.

1.6. Bedrijfstraining: training en coaching gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie.

1.7. Coaching: een individuele sessie waarin de Deelnemer begeleid wordt door Lifeline Leiderschap.

1.8. Paardencoaching: een individuele sessie waarin de Deelnemer begeleid wordt door Lifeline Leiderschap en waarbij een paard wordt ingezet.

1.9. Coachingsdag: een dag waarin aan verschillende individuen met eenzelfde leerdoel coaching en training wordt verleend.

1.10. Teamcoaching: een programma met coaching(en) en teamopdracht(en) voor organisaties/teams, naar aanleiding van een vooraf bepaald leerdoel/thema.

1.11. Teamopdracht: een opdracht in groepsverband waarin het team begeleid wordt door Lifeline Leiderschap en waarbij gebruikt wordt gemaakt van trainingsmaterialen en/of één of meerdere paarden

1.12. Advies of organisatieadvies: een dienst van Lifeline Leiderschap aan Opdrachtgever, gericht op het beter laten functioneren van het team of de organisatie van Opdrachtgever.

1.13. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen Bedrijfstraining, Teamcoaching,  Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag, Advies of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.

2. Toepassing

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij  Lifeline Leiderschap partij is.

2.2. Opdrachtgever verklaart zich bij aanmelding voor een Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag, Advies of activiteit schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.

2.3. Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met Lifeline  Leiderschap, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

3. Vertrouwelijkheid

3.1. Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.

3.2. Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.

3.3. De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lifeline  Leiderschap

4.1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lifeline Leiderschap komt tot stand  wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Lifeline Leiderschap heeft bereikt binnen de in de offerte gestelde termijn, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

4.2. Alle door Lifeline Leiderschap mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn onderhevig aan btw-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is Lifeline Leiderschap gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. 

5. Annulering door Opdrachtgever

5.1. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een Bedrijfstraining of Teamcoaching annuleert of wijzigt, geldt het volgende:

– Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Lifeline Leiderschap en ontvangt hiervoor een factuur.

– Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Lifeline Leiderschap en ontvangt hiervoor een factuur.

– Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Lifeline Leiderschap en ontvangt hiervoor een factuur.

– Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Lifeline Leiderschap en ontvangt hiervoor een factuur.

5.2. Indien Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een Coaching, Paardencoaching of deelname aan een Coachingsdag annuleert of wijzigt, geldt het volgende:

– Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang: Lifeline Leiderschap brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever;

– Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang: Lifeline Leiderschap brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever;

– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Lifeline Leiderschap.

5.3. Het voorgaande geldt onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.

5.4. Indien verschuiven of annuleren van een Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of Advies voor Lifeline Leiderschap kosten met zich meebrengt dan is Lifeline Leiderschap gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5. Wanneer een deelnemer bij aanvang van de Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of Advies niet verschijnt of slechts een deel ervan kan bijwonen, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.

5.6. Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

4.2. Alle door Lifeline Leiderschap mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn onderhevig aan btw-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is Lifeline Leiderschap gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. 

6. Annulering en wijzigingen door Lifeline Leiderschap

6.1. Lifeline Leiderschap kan een Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of Advies annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach/trainer en/of de in te zetten paarden, indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In goed overleg tussen Opdrachtgever en Lifeline Leiderschap kan een vervangende datum worden overeengekomen. In geval van annulering zonder  vervangende datum vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.

6.2. Lifeline Leiderschap is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de  overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever de door Lifeline Leiderschap gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Lifeline Leiderschap.

6.3. Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

6.4. Lifeline Leiderschap is gerechtigd af te wijken van de in de beschrijving van een Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of Advies, dan wel in de overeenkomst genoemde data en cursusplaats(en) indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geeft/geven. Van zodanige wijziging geeft Lifeline Leiderschap tijdig schriftelijk bericht aan opdrachtgever dan wel de betreffende Deelnemer. 

6.5. Lifeline Leiderschap is tevens gerechtigd op enig moment in een Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of Advies organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

6.6. Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden geven opdrachtgever geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook. 

7. Uitvoering van de opdracht

7.1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Lifeline Leiderschap bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.

7.3. Lifeline Leiderschap staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Lifeline Leiderschap ingeschakelde hulppersonen.

8. Facturatie en betaling

8.1. Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk een dag voor Aanvang van een Bedrijfstraining of Teamcoaching, op de bankrekening van Lifeline Leiderschap te zijn bijgeschreven, tenzij in de offerte anders is vermeld. 

8.2. Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.

8.3. Is de factuur niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn voldaan, dan is Lifeline Leiderschap niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.

8.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen door Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Lifeline Leiderschap de wettelijke rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden. 

8.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten dan wel te compenseren met welke vordering dan ook. Evenmin kan Opdrachtgever ter zake een korting bedingen. 

8.6. In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden, en reiskosten voor Lifeline Leiderschap, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De locatie, trainingsmaterialen en de paarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de activiteiten worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden, of het anderszins actief bezig zijn in de buitenlucht, gepaard gaan met risico’s. Alle deelnemers zijn zich bewust van de gevaren die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen. Deelname aan de activiteiten en gebruik van overige trainingsmaterialen geschiedt op eigen risico. Lifeline Leiderschap en de Trainingslocatie zijn nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 

9.2. Voor zover aan de zijde van Lifeline Leiderschap sprake mocht zijn van aansprakelijkheid, dan is deze nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende dienst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Lifeline Leiderschap in een voorkomend geval.

9.3. Lifeline Leiderschap is niet aansprakelijk voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.

9.4. Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen  en voertuigen veroorzaakt tijdens een Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of Advies is Lifeline Leiderschap niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Lifeline Leiderschap.

9.5. Lifeline Leiderschap is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Lifeline Leiderschap ter beschikking staande onroerende zaak.

9.6. Opdrachtgever vrijwaart Lifeline Leiderschap voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.

9.7. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Lifeline Leiderschap is uitgesloten.

9.8. Opdrachtgever vrijwaart Lifeline Leiderschap voor schade als gevolg van de adviezen, gegeven tijdens een Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of Advies. 

10. Trainingsmaterialen

10.1. Alle door Lifeline Leiderschap geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van Lifeline Leiderschap.

10.2. Deelnemers zijn gerechtigd de onder 10.1 bedoelde zaken te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik door anderen alsmede te vermenigvuldigen of door te geven mits daarbij de herkomst, van Lifeline Leiderschap, steeds duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld.

10.3. Opdrachtgever zal bij schending van deze verbintenis door Lifeline Leiderschap geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.

10.4. Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en van de Bedrijfstraining, Teamcoaching, Coaching, Paardencoaching, Coachingsdag of het Advies, en media-publicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Lifeline Leiderschap.

11. Overmacht

11.1. Indien zich omstandigheden voordoen die bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien, behoudt Lifeline Leiderschap zich het recht voor om die maatregelen te treffen of acties te ondernemen die nodig zijn om het ontstane probleem op te lossen en de eventueel ontstane schade te beperken dan wel uit te sluiten. De gekozen oplossing zal binnen een redelijke termijn aan de wederpartij schriftelijk worden meegedeeld.

12. Geschillen

12.1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lifeline Leiderschap waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Lifeline Leiderschap gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Lifeline Leiderschap bevoegd zijn.

12.3. Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.